ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการปฐมนิเทศในวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ปรัชญาและแนวคิดสหกิจศึกษา” โดย อ.ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาฯและนายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้ง 8 เดือนและ 4 เดือน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในอนาคต ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 และ ห้องประชุมใหญ่ไทยบุรี