ปี 2563

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

          เนื่องจากมีการนำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น บัลลาสต์  และหลอดไฟ  เข้ามาเก็บไว้ในห้อง  ซึ่งได้ทำการแจ้งหัวหน้าส่วนอาคารผ่านระบบ E-Office และโทรไปให้ดำเนินการ  ซึ่งส่วนอาคารได้มีการนำสิ่งของดังกล่าวออกไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ได้มีการนำสิ่งที่ของที่ไม่เกี่ยวข้อง คือหลอดไฟบนถนนได้เข้ามาเก็บไว้ในห้องอีกเป็นจำนวนหนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันได้มีการหัวหน้าส่วนอาคารผ่านระบบ E-Office และโทรประสานงานเพื่อให้ดำเนินการแล้ว

ปี 2564

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

เนื่องจากมีการย้ายสำนักงานสหกิจศึกษามายังสถานที่แห่งใหม่  จึงทำให้ไม่มีผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินในรอบที่ผ่านมา