ประจำปี 2562
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2562 : 4.86
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2562 : 4.86

ประจำปี 2563
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2563 : 4.93
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2563 : 4.87

ประจำปี 2564
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2564 : 4.84
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2562 :