โลโก้หน่วยงานไทย

ประจำปี 2562
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2562 : 4.86
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2562 : 4.86

ประจำปี 2563
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2563 : 4.93
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2563 : 4.87

ประจำปี 2564
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2564 : 4.84
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2564 : 4.86

ประจำปี 2565
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2565 : 4.88
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2565 : 5.00
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 3/2565 : 5.00  

ประจำปี 2566
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2566 : 5.00
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2566 : 5.00  
ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 3/2566 : –