มาตรฐานกลาง 5ส Green (ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับรับรอง 16 มิถุนายน 2563)