โลโก้หน่วยงานไทย

มาตรฐานกลาง 5ส Green (ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการรับรองวันที่ 21 มิถุนายน 2565)