โลโก้หน่วยงานไทย

1. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการจัดสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยกำหนดความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยภาพรวม

2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กำหนดระดับคะแนนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานไว้โดยต้องไม่น้อยกว่าในระดับ 4.90 จากคะแนน 5