โลโก้หน่วยงานไทย

พื้นที่ความรับผิดชอบ

ทีม 1

 1. ห้องเตรียมอาหาร
 2. ห้องประชุม
 3. ห้องเตรียมสหกิจศึกษา 1
 4. ห้องเตรียมสหกิจศึกษา 2
 5. จุดดับเพลิง
 6. จุดเครื่องถ่ายเอกสาร
 7. ลาดจอดรถ
 1.  ภคนิตย์  ออสปอนพันธ์
 2. เอกราช  แก้วเขียว
 3. แสงหทัย  ขับกล่อมส่ง
 4. จิราพร กาฬสุวรรณ
 5. เริงศักดิ์  พันธมาส

พื้นที่ความรับผิดชอบ

ทีม 2

 1. ห้องเก็บของ
 2. ห้องรับรอง
 3. พื้นที่สำนักงาน
 4. พื้นที่บริการนักศึกษา
 1. กัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
 2. อุบลรัตน์  โสสนุย
 3. จุรีย์พร  แก้วเกิด
 4. อนันต์เดช  ศรีราพร
 5. พชร พงศ์ยี่ล่า