โลโก้หน่วยงานไทย
โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส
อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ที่ปรึกษา
นายเอกราช  แก้วเขียว
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
ที่ปรึกษา
นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
หัวหน้าทีม 5ส
ทีม 1
นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
หัวหน้าทีม
นายเอกราช  แก้วเขียว
นางแสงหทัย  ขับกล่อมส่งนายเริงศักดิ์  พันธมาศ 
 
นางจิราพร กาฬสุวรรณ
ทีม 2
นางกัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
หัวหน้าทีม
นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย 
นายอนันต์เดช  ศรีราพรนางจุรีย์พร  แก้วเกิด
นายพชร พงศ์ยี่ล่า