โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส
อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ที่ปรึกษา
นายเอกราช  แก้วเขียว
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
ที่ปรึกษา
นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
หัวหน้าทีม 5ส
โซนผู้หญิงแถวหน้า
นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
หัวหน้าโซน

นางจุรีย์พร  แก้วเกิด

โซนคนกลางๆ
นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย
หัวหน้าโซน
นายอนันต์เดช  ศรีราพร 

นางแสงหทัย  ขับกล่อมส่ง

นางพักตร์ผ่อง รัตนพันธ์
โซนเด็กหลังห้อง
นางกัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
หัวหน้าโซน
อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ 
นายเอกราช  แก้วเขียวนายเริงศักดิ์  พันธมาศ
นางสาวศุภัสรา  อมรลักษณ์