โลโก้หน่วยงานไทย

Waste (WC)

Waste (WC)

การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

การใช้ระบบ e – Meeting ในการจัดประชุมต่างๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง  เพื่อลดการใช้เอกสาร

การใช้กระดาษ Reuse ในการทำงาน

การนำแก้วมาใส่น้ำดื่มแทนการใช้แก้วพลาสติก

การรณรงค์การใช้ถุงผ้าในการใส่สิ่งของเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและให้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ

Facebook Comments Box