โลโก้หน่วยงานไทย

คณะกรรมการ Green WU ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

คณะกรรมการ Green WU ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์
ที่ปรึกษา

นายเอกราช  แก้วเขียว
หัวหน้าคณะทำงาน

นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
คณะทำงาน

นางจุรีย์พร  แก้วเกิด
คณะทำงาน

นายอนันต์เดช  ศรีราพร
คณะทำงาน

นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย
คณะทำงาน

นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง
คณะทำงาน

นายเริงศักดิ์  พันธมาศ
คณะทำงาน

นางพักตร์ผ่อง รัตนพันธ์
คณะทำงาน

นางสาวศุภัสรา  อมรลักษณ์
คณะทำงาน

นางกัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
คณะทำงานและเลขานุการ

Facebook Comments Box