โลโก้หน่วยงานไทย

นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงาน

          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  จึงขอออกนโยบายเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
          ข้อ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนมาตรการประหยัดต่างๆ ของสำนักงานอย่างเคร่งครัด
          ข้อ 2) กำหนดเป้าหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          ข้อ 3) ส่งเสริมการบริการรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          ข้อ 4) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานโดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน  และพลังที่สร้างขึ้นใหม่ร่วมถึงการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
          ข้อ 5) รณรงค์การสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
          ข้อ 6) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดยเน้นการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
          ข้อ 7) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเอื้อต่อการทำงาน
          ข้อ 8) สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผนการดูแลรักษา บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพสูงสุด
          ข้อ 9) สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่อบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
          ข้อ 10) ดำเนินการทดทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

Facebook Comments Box