โลโก้หน่วยงานไทย

Energy and Climate Change (EC)

Energy and Climate Change (EC)

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

การใช้หลอด LED

แผงควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า

ป้ายประหยัดพลังงาน

2.1 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

2.4 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

การใช้รถจักรยานในการเดินทาง

กิจกรรมการปลูกต้นไม้

ภาพกิจกรรม Kick Off “walailak Go Green”

2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงาน

          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  จึงขอออกนโยบายเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
          ข้อ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนมาตรการประหยัดต่างๆ ของสำนักงานอย่างเคร่งครัด
          ข้อ 2) กำหนดเป้าหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          ข้อ 3) ส่งเสริมการบริการรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          ข้อ 4) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานโดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน  และพลังที่สร้างขึ้นใหม่ร่วมถึงการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
          ข้อ 5) รณรงค์การสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
          ข้อ 6) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดยเน้นการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
          ข้อ 7) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเอื้อต่อการทำงาน
          ข้อ 8) สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผนการดูแลรักษา บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพสูงสุด
          ข้อ 9) สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่อบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
          ข้อ 10) ดำเนินการทดทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

Facebook Comments Box