โลโก้หน่วยงานไทย

Setting and Infrastructure (SI)

Setting and Infrastructure (SI)

1.1  ขนาดพื้นที่ตั้งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1.  ขนาดพื้นที่ : ขนาด 77 ตารางเมตร
2.  ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพถ่ายหน่วยงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

3. ภาพถ่ายอาคาร

1.2  ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ
พื้นที่ปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน

1.3  จำนวนบุคลากร/โครงสร้างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มีจำนวนทั้งหมด 11 คน โดยแบ่งเป็น
     ประเภทฝ่ายวิชาการ        จำนวน 1 คน 
     ประเภทฝ่ายปฏิบัติการ     จำนวน 10 คน

โครงสร้างบุคลากร
1. ผู้อำนวยการ : 1 ท่าน
2. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ : 3 ท่าน
3. บุคลากรฝ่ายสหกิจศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม : 6 ท่าน
4. บุคลากรฝ่ายพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพนักศึกษา : 1 ท่าน

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์
โทร. 0-7547-6311
Email : attanan.ta@wu.ac.th
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
นายเอกราช  แก้วเขียว
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
โทร. 0-7547-6310
Email:kekkarat@wu.ac.th
นางกัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
โทร. 0-7547-6307
Email: kanya.nu@wu.ac.th
นางจุรีย์พร  แก้วเกิด
พนักงานธุรการ
โทร. 0-7547-6308
Email: jureeporn.su@wu.ac.th
ฝ่ายสหกิจศึกษา และประสบการณ์ภาคสนาม
นายอนันต์เดช  ศรีราพร
โทร. 0-7547-6305
Email: sanantde@wu.ac.th
นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย
โทร. 0-7547-6302
Email: subonrat@wu.ac.th
นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง
โทร. 0-7547-6305
Email: jsanghat@wu.ac.th
นายเริงศักดิ์  พันธมาศ
โทร. 0-7547-6303
Email: rerngsak.pa@wu.ac.th
นางพักตร์ผ่อง รัตนพันธ์
โทร. 0-7547-6304
Email: pakphong.so@wu.ac.th
นางสาวศุภัสรา  อมรลักษณ์
โทร. 0-7547-6303
ฝ่ายพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพนักศึกษา
นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
โทร. 0-7547-6307
Email : apakhani@wu.ac.th
Facebook Comments Box