โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
ปีพุทธศักราช 2562

ชื่อสถานประกอบการ : Pullman Kuala Lumpur Bangsa Hotel


รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ  ปีพุทธศักราช 2561

ชื่อสถานประกอบการ : กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโนรา  อำเภอเกาสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รับรางวัล : นายเจริญ  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล


รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณสุดาพรรณ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

img_3289

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2559
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์
ผู้รับรางวัล : นายเกียติศักดิ์  นิยมลาภ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล

pic9

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2558 
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมแฟร์เฮ้า วิลล่า แอนด์ สปา
ผู้รับรางวัล : คุณสิทธิ์พสุ ทองสุข
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2557
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมเลอมิเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
pic8

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2557
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณอิสิญา สังข์สิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอนามัยและความปลอดภัย
pic10

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2556
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณรังสรรค์ กองเงิน
ตำแหน่ง : Assistant Manager, Human Resouces Division

pic12

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2555
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท หน่ำฮั่ว รับเบอร์ จำกัด (เครือศรีตรัง)
ผู้รับรางวัล : คุณไพฑูรย์ คูละสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน

pic11

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2553
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณอาศรม อักษรนำ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิต