โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

ประจำปี 2566

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่อนักศึกษา :
 นางสาวธมลวรรณ  มีพันธุ์
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้าน
ชื่อโครงงาน : การสังเคราะห์อนุภาคชิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดธรรมชาติ (Systhesis of silver nanoparticales (AgNPs) using natural extract solutions)
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

ประจำปี 2565

ภาพรับรางวัลสหกิจศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
ชื่อนักศึกษา :
 นายธันวา  ทองเกลี้ยง
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
ชื่อโครงงาน : การเตรียมแผ่นเนื้อเยื่อหุ้มถุงน้ำคร่ำที่ผ่านการฉายรังสี  เพื่อปลอดเชื้อสำหรับนำไปใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประจำปี 2564

ภาพรับรางวัลสหกิจศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น รองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564
ชื่อนักศึกษา :
 นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย
หลักสูตร : อุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชา : การจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น รองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564
ชื่อโครงงาน : การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กผ่านการใช้ทักษะและประสบการณ์เชิงบูรณาการกับการทำงาน กรณีศึกษา ร้านเพลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ร้านอาหารเพลิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปี 2563

ภาพรับรางวัลสหกิจศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่อนักศึกษา :
 นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมี สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่อโครงงาน : Water Treatment in Pre-Leaching Tank
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia

ประจำปี 2562

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2562
ชื่อนักศึกษา : นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ์
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2562
ชื่อโครงงาน :การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจังหน้าเพื่อลดปัญหาเสียง ที่เกิดขึ้นหลังการประกอบรถยนต์
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประจำปี 2562

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2562
ชื่อนักศึกษา : นายคณณัฏฐ์ เคนไชยวงศ์
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2562
ชื่อโครงงาน : การประยุกต์ใช้ VBA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในแผนกการผลิต
(Application of VBA, Visual Basic for Application, for Improve Work Efficiency in Production Department)
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา :บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประจำปี 2561

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2561
ชื่อนักศึกษา : นายวรวุฒิ  หมัดโน๊ต
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2561
ชื่อโครงงาน : A Membership Guidance for AMCHAM’s Staff and Interns
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประจำปี 2560

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560
ชื่อนักศึกษา : นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์
หลักสูตร : อาเซียนศึกษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ปี 2560
ชื่อโครงงาน : พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะในโรงงาน ภาษาอังกฤษ-เวียดนาม-ไทย (Dictionary Tecnnical Terms)
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ไทย ซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ประเทศเวียดนาม

ประจำปี 2559

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2559
ชื่อนักศึกษา : นางสาวกีรติพร  แซ่ฮ่ำ
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2559
ชื่อโครงงาน : Working Experience as an Assistant Editor
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2559

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2559
ชื่อนักศึกษา : นายอภิสิทธิ์  ทองนอก
หลักสูตร : วิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559
ชื่อโครงงาน : การออกแบบและติดตั้งระบบท่อน้ำร้อนรีไซเคิลภายในถังสารช่วยจับตัว
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประจำปี 2558

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2558 
ชื่อนักศึกษา : นายณฤพล อินทองช่วย
หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชา : การจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2558
ชื่อโครงงาน : “Save LIPE for all”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท จอลลี่ ทราเวล จำกัด

ประจำปี 2557

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2557
ชื่อนักศึกษา : นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2557
ชื่อโครงงาน : “การปรับปรุงระบบ Deaerator เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ประจำปี 2556

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2556
ชื่อนักศึกษา : นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2556
ชื่อโครงงาน : “การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2555 ”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ประจำปี 2555

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2555
ชื่อนักศึกษา : นายภัทรวุฒิ ทวี
หลักสูตร : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิชั่น สำนักวิชา : สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2555
ชื่อโครงงาน : “ออกแบบตัวละครในเกมส์อสุรา”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ดีบัส จำกัด

ประจำปี 2553

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2553
ชื่อนักศึกษา :
 นายวีระพงษ์ วรประโยชน์
หลักสูตร : เทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อโครงงาน :“การพัฒนาฟิล์มผสม Crude Pediocin สำหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria Monocytogenes ที่พบในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค)