โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา

ประจำปี 2557

ภาพรับรางวัลสหกิจศึกษา

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพุทธศักราช 2557

ประจำปี 2563

ภาพรับรางวัลสหกิจศึกษา

รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์