โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา

pic2

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาิวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพุทธศักราช 2557