โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

ประจำปี 2565

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

ประจำปี 2554

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ปีพุทธศักราช 2554