โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

pic1

รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ปีพุทธศักราช 2554