โลโก้หน่วยงานไทย
วิธีการตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ภายในสำนักงานสหกิจศึกษา

วิธีการตรวจสอบจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานประจำวัน

          เพื่อการตรวจสอบสถานภาพการมาปฏิบัติงานบุคลากรในกรณีการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายบุคลากรไปในจุดรวมพล และจำเป็นต้องทราบจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้กำหนดให้มีการรายงานสถานะการมาปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบสื่อสารสังคม Line ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในทุกวันทำงาน โดยมอบให้คุณจุรีย์พร แก้วเกิด เป็นผู้ดูแลข้อมูล

รายงานการมาปฏิบัติงาน
รายงานการมาปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้งานห้องประชุมภายในสำนักงาน

เพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนผู้ที่ใช้ห้องประชุมภายในสำนักงานว่า ณ ขณะนั้นมีจำนวนใช้ห้องประชุมห้องใดบ้าง จำนวนเท่าไหร่ และมีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนกี่คน  โดยจะมีการนำ QR Code ติดไว้ที่หน้าห้องประชุมภายในสำนักงานทุกห้องเพื่อให้ผู้ใช้ห้องประชุมนั้่น ๆ ทำการ Scan QR Code แจ้งรายละเอียดก่อนการเข้าใช้ห้อง โดยข้อมูลผู้ใช้ห้องจะจัดเก็บอยู่ใน Googlee Drive ซึ่งแชร์ไว้ในไลน์ของศูนย์สหกิจศึกษา  โดยบุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลได้

QR_Code การใช้ห้องประชุม

ข้อมูลผู้ใช้ห้องประชุมภายในสำนักงานสหกิจศึกษา

รายละเอียดการใช้ห้องประชุม