วิธีการตรวจสอบจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานประจำวัน

          เพื่อการตรวจสอบสถานภาพการมาปฏิบัติงานบุคลากรในกรณีการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายบุคลากรไปในจุดรวมพล และจำเป็นต้องทราบจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้กำหนดให้มีการรายงานสถานะการมาปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบสื่อสารสังคม Line ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในทุกเช้าของวันทำงาน โดยมอบให้คุณจุรีย์พร แก้วเกิด และ คุณภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ ดูแลข้อมูล