แนวปฏิบัติในการจอดรถ บริเวณอาคารไทยบุรี

           สืบเนื่องจากการประชุมร่วมระหว่าง ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการร่วมกับดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจอดรถบริเวณอาคารไทยบุรีดังนี้
1.  บุคลากรทุกคนของหน่วยงานที่มีที่ตั้ง ณ อาคารไทยบุรี นำรถมาปฏิบัติงานและจอดบริเวณอาคารไทยบุรี ให้จอดรถโดยหันหน้ารถออกและประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภายในของตนและถือเป็นข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการขับขี่รถในกรณีฉุกเฉินให้สามารถนำรถออกได้ในทันที
2.  กำหนดให้จอดรถในลาดจอดรถด้านข้าง และ ด้านหลังอาคารไทยบุร
3.  ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณไหล่ทางบริเวณด้านหน้าอาคารไทยบุรี
4.  ขอความร่วมมือจากส่วนบริการกลางในการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการจอดรถในกรณีมีกิจกรรมหรือการจัดประชุมจากหน่วยงานภายนอก
5.  ให้มีการรายงานกรณีการจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อการตักเตือนและขอความร่วมมือในการจอดรถให้ถูกต้อง