โลโก้หน่วยงานไทย

แนวปฏิบัติในการจอดรถ บริเวณอาคารสหกิจศึกษา

สืบเนื่องจากการประชุมร่วมระหว่าง ส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติ  และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการร่วมกันดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจอดรถบริเวณอาคารสหกิจศึกษาดังนี้

1. บุคลากรทุกคนของหน่วยงานที่มีที่ตั้ง ณ อาคารสหกิจศึกษาที่นำรถมาปฏิบัติงานและจอดบริเวณอาคารสหกิจศึกษา ให้จอดรถโดยหันหน้ารถออกและประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภายในของตนและถือเป็นข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการขับขี่รถในกรณีฉุกเฉินให้สามารถนำรถออกได้ในทันที
2. กำหนดให้จอดรถในลาดจอดรถด้านข้าง และ ด้านหลังอาคารสหกิจศึกษา
3. ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณไหล่ทางบริเวณด้านหน้าอาคารสหกิจศึกษา
4. ขอความร่วมมือจากส่วนบริการกลางในการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการจอดรถในกรณีมีกิจกรรมหรือการจัดประชุมจากหน่วยงานภายนอก

ป้ายการจอดรถ

ในการจอดรถให้จอดรถด้านข้าง และด้านหลังอาคารสหกิจศึกษา  โดยการจอดรถให้หันด้านหน้ารถออก 

ระเบียบการจอดรถ

ในการจอดรถให้จอดรถด้านข้าง และด้านหลังอาคารสหกิจศึกษา  โดยการจอดรถให้หันด้านหน้ารถออก 

ป้ายห้ามจอดรถบริเวณอาคาร
ป้ายห้ามจอดรถบริเวณอาคาร

ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณไหล่ทางบริเวณด้านหน้าอาคารสหกิจศึกษา

ระเบียบการจอดรถ

ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณไหล่ทางบริเวณด้านหน้าอาคารสหกิจศึกษา