โลโก้หน่วยงานไทย

ชี้แจงและทำความเข้าใจ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา

เรียน  อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ทุกท่าน
         เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กับ อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ในเรื่อง การพิจารณางบประมาณการนเทศงานสหกิจศึกษา  ศูนย์สหกิจศึกษาฯขออนุญาดทำความเข้าใจดังนี้
1.การพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา  เจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตร จะเป็นผู้พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายการนิเทศงานสหกิจศึกษาในเบื้องต้น (อาจมีการปรับลด – เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม) โดยอยู่ภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของมวล. ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้ลงนามอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการนิเทศงานสหกิจศึกษา
2.การล้างเงินยืม เมื่ออาจารย์ปฏิบัติภารกิจการนิเทศงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น ให้อาจารย์ดำเนินการล้างเงินยืม/เบิกเงินค่าใช้จ่าย(กรณีใช้เงินส่วนตัวออกเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน) ตามระยะเวลาและข้อกำหนดการล้างเงินยืม/การเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท โดยอาจารย์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายและล้างเงินยืมในการนิเทศงานสหกิจศึกษาตามสิทธิ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต 
          อนึ่ง ในการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นั้น ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะเป็น ยอดค่าใช้จ่ายประมาณการ โดยอาจจะสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการไปปฏิบัติการนิเทศงานสหกิจศึกษาหรือไม่ก็ตาม   ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ  อาจารย์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามเกิดขึ้นจริงตามสิทธิ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Facebook Comments Box