โลโก้หน่วยงานไทย

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ
📣📣ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ทุกคน ร่วมกิจกรรม ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 กิจกรรมประกอบด้วย โอวาทจากผู้บริหาร การลงทะเบียนและแจ้งสำเร็จการศึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษา การส่งเอกสารระหว่างสหกิจศึกษา ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และนักศึกษาลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษา

☎️☎️หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0 7547 6307 ค่ะ