โลโก้หน่วยงานไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF ให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและชีวิตการทำงานจริง

          วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF ให้แก่นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวนประมาณ 1,100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ นายกีระวี อัศวจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์งานสรรหา และคณะ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

          กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน “เส้นทางที่ใช่ กับอาชีพที่ชอบ” โดย นายกีระวี อัศวจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์งานสรรหา และ เรื่อง เปิดมุมมองการเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล “Data for Life” โดย คุณธนัชพร นพเกื้อ Data Analytics Manager และคุณธนิดา ศิริสุทธิวรนันท์ Data Architect Manager จาก Axons และกิจกรรมส่วนที่สอง เป็นบูธแสดง CPF Career for Life และ Internship & Cooperative Educational Program 2024 ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่สนใจจะปฏิบัติสหกิจศึกษาในเครือ CPF อีกทั้ง มีบูธผลิตภัณฑ์อาหารในเครือ CPF ให้บริการแก่นักศึกษาอีกด้วย

CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา