โลโก้หน่วยงานไทย

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตัวแทนเครือข่าย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย
          เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นำนักศึกษาที่ชนะเลิศ (รอบมหาวิทยาลัย)จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตัวแทนเครือข่าย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายสังคมศาสตร์ และรางวัลคณาจารย์นิเทศดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานประกอบการ และรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยมีผลการประกวดดังนี้
🎉คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น : อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🎉ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น : นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🎉ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษา CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น : นายพรชัย ชูแก้ว บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน) สถาบันที่ส่งผลงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🎉ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น : นางพิมพ์พิศา สุริยนต์ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ สถาบันที่ส่งผลงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🎉สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการ CWIE ดีเด่น : บริษัท ฟาร์เมช จำกัด สถาบันที่ส่งผลงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🎉สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินงาน CWIE ดีเด่น : บริษัท เดอะมั้ง สตูดิโอ จำกัด สถาบันที่ส่งผลงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🎉ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวธมนวรรณ มีพันธ์ุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
🎉ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายสังคมศาสตร์
ชนะเลิศ : นางสาวสุดารัตน์ เจตนา หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
🎉ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น
ชนะเลิศ : นางสาวศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
🎉ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
ชนะเลิศ : นางสาวอรนันท์ เชื้อชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทในการประเกวดดังกล่าวจะเป็นตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ กระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566