โลโก้หน่วยงานไทย

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 21 คน จาก 8 สำนักวิชาประกอบด้วย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4.สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5. สำนักวิชาการจัดการ 6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 7.สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

          โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น 2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 3.ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 4.ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น โดยรางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท  และรางวัลชมเชยทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท  โดยผลการประกวดผลงานดังต่อไปนี้

ประกาศผลประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ประกาศผลประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ประกาศผลประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ประกาศผลประกวดผลงานสหกิจศึกษา

          ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอขอบคุณคณะกรรมการการตัดสินทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น (รอบเครือข่าย) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตต่อไป

ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา