โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “วางแผนการออมเงินกับ กอช.”

อบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช.

          เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. อ.ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ นายยุทธพงศ์  พิมพการ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาท่าศาลา และสาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “ การออมเงินกับ กอช.” แก่นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 จำนวน 260 คน ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

          กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งตามกฎหมายพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกัน การจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ ข้อดีของการออมกับ กอช.  คือสามารถเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่ 50 บาท ตั้งแต่ช่วงอายุ 15-25 ปี โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้จำนวน ให้ 50% ของเงินออม ไม่เกิน 600 บาทต่อปี หรือ คิดเป็นค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 4.54  โดยรัฐบาลจะเพิ่มการจ่ายเงินสมทบเพิ่มมากขึ้นตามอายุจนถึงอายุ 60ปี โดยจะได้รับเงินสมทบสูงสุดจากรัฐบาลปีละไม่เกิน 13,200 บาท  ทั้งนี้เงินออมกับกองทุนการออมแห่งชาติจะเป็นเงินบำนาญที่สามารถไว้ใช้ยามเกษียณหลังอายุ 60ปี  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ทั้งนักเรียน นักศึกษา           ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการบำเหน็จ-บำนาญจากรัฐหรือนายจ้าง เป็นการสร้างความมั่นใจว่ามีเงินบำนาญใช้ในยามเกษียณแน่นอนภายใต้การดูแลของรัฐบาล ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม  02-049-9000, Line@ : @nsf.th หรือ Facebook Page: กองทุนการออมแห่งชาติ

อบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช.

          ทั้งนี้นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาได้ให้ความสนใจและร่วมสมัครออมเงินผ่านกับกอช.ผ่านแอพพลิเคชันกระเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยกันอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินแก่ชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณ ทั้งนี้ คุณจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความมุ่งมั่นและการสนใจการออมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เป็นช่วงวัยนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เริ่มต้นการออมตั้งแต่เยาว์วัยจะเป็นหลักการประกันความมั่นคงในการใช้จ่ายอนาคตในยามเกษียณได้เพียงพอ และเป็นการร่วมดำเนินการในนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่มุ่งมั่นและส่งเสริมการออมของประชาชนผ่านการออมกับกอช.

อบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช.
อบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช.
อบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช.
อบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช.
วิทยากรประจำกลุ่ม