โลโก้หน่วยงานไทย

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

เปลี่ยนแปลงห้องปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จากห้องเดิม 5301 เป็นห้อง 7310 อาคารเรียนรวม 7 เวลา 13.30 – 14.30 น.  ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ โทร. 0-7547-6307