โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เรื่อง เงินทองต้องวางแผน

การบรรยายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง เงินทองต้องวางแผน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยคุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เข้าร่วมจำนวน 730 คน การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีเนื้อหาเพื่อการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนชีวิต การวางแผนการเงิน การลงทุนในด้านต่างๆ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้แนะนำห้องสมุดมารวย Maruey Library และ SET e-Learning สื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินและการลงทุนกว่า 40 หลักสูตร