โลโก้หน่วยงานไทย

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ3/2565

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

กิจกรรมประกอบด้วย
🔶โอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
🔶เรื่องแจ้งจากศูนย์บริการการศึกษาเรื่องการลงทะเบียนและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
🔶เรื่องแจ้งจากศูนย์สหกิจศึกษา เรื่อง การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
🔶ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307