โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล

          ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง ST202 อาคารเรียนรวม 6

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายชื่ออบรมเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง
รายชื่ออบรมเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง