โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพรัอมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565

รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 3/2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพรัอมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 

🔶 หลักสูตร 1 เรื่อง MS Excel วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ชั้น 1 ตรงกลาง)
🔶หลักสูตร 2 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทางานจริง วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล ณ ห้อง ST202 เรียนรวม 6

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม