โลโก้หน่วยงานไทย

สหกิจศึกษา มวล. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

เสวนาด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสป.อว.

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ในนามของประธานเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมด้วย นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย และนางสาวศุภัสรา อมรลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา อาชีพ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมมิราเคลแกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาคทั้ง 9 เครือข่ายได้สร้างความคุ้นเคย และมีการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัด CWIE รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ในนามประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนได้นำเสนอ “ผลการดำเนินงานส่งเสริม CWIE ของเครือข่าย และการสะท้อนคิดเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย” ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ที่ประชุม

ด้านนางสาว อุบลรัตน์ โสสนุย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเชิญเป็น วิทยาการอภิปราย ในหัวข้อ “ต้นแบบที่ดีในการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE” ร่วมกับ อาจารย์ สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการดีและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับที่ทำงาน ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ และอาจารย์มัจรี สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา ม.เจ้าพระยา ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดรอาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เสวนาด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสป.อว.
เสวนาด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสป.อว.
เสวนาด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสป.อว.
เสวนาด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสป.อว.