โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเข้ารับการตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022

ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล5สModel award 2022 โดยคุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5S Model Award 2020 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะ ในปีพุทธศักราช 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ยื่นขอรับการพิจารณารางวัลข้างต้น ทั้งนี้ในการดำเนินพัฒนา 5ส ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายใต้การนำของ อาจารย์ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ5ส อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และให้ความสำคัญในการพัฒนาคนให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานร่วมกับการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) และมุ่งให้ 5ส Green ปรับใช้ปรับกับสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ “สะดวก สะอาด น่าใช้” ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในการตระหนักเรื่องความปลอดย และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานและปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัยในการทำงาน

ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022
ตรวจประเมิน 5ส Model Award 2022