โลโก้หน่วยงานไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เอกสารส่งประดู่2/2565

เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12.45 – 15.00 น. ดังนี้
1. PowerPoint เอกสารประกอบการบรรยาย
2. เอกสารเรื่องการลงทะเบียนและการสำเร็จการศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา
3. เอกสารเรื่องการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2565
5. Google Form แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการและตรวจสอบชื่อลงทะเบียน