โลโก้หน่วยงานไทย

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12.45 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ส่งประดู่ 2_2565

**ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12.45 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
**กิจกรรมประกอบด้วย โอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ,แจ้งเรื่องการลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษา, การส่งเอกสารสหกิจศึกษา,ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
**หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307