โลโก้หน่วยงานไทย

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม วันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลักสูตรดังต่อไปนี้ทำแบบประเมินเพื่อรับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

แบบประเมินรับวุฒิบัตรการอบรม

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม วันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลักสูตรดังต่อไปนี้
1.  การใช้ MS Word ในงานสำนักงาน 
     รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

2.  เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS Excel รุ่น 2 เฉพาะกลุ่ม 4 ( วิทยากร นายวัชรินทร์ เกตุเพชร) นักศึกษาดังรายชื่อ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ส่งเกียรติบัตรไปให้ทางอีเมล์แล้วค่ะ ไม่ต้องทำแบบประเมินใหม่ ขอให้ตรวจสอบในอีเมล์ตนเองด้วย ถ้ายังไม่ได้ กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ โทร. 0-7547-6307
     รายชื่อผู้ผ่านการอบรม 

3.  ออกแบบง่าย ๆ แบบมืออาชีพด้วย CANVA      
     รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ทำแบบประเมินเพื่อรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมโดยขอให้ตรวจสอบตามรายชื่อแนบ