โลโก้หน่วยงานไทย

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE" ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการแลกเปลี่ยนใต้บนใต้ล่าง

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE” ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา