โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง ภาษาอังกฤษในการทำงาน

อบรมภาษาอังกฤษในการทำงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง ภาษาอังกฤษในการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง ST202 อาคารเรียนรวม 6 โดย วิทยากร นางสาวศุภัสรา อมรลักษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 27 คน เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อนการทำงานจริง ทั้งในเรื่อง บทสนทนาในการทำงานเบื้องต้น การโทรศัพท์ติดต่อ และการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ

อบรมภาษาอังกฤษในการทำงาน
อบรมภาษาอังกฤษในการทำงาน