โลโก้หน่วยงานไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและCredit Bank กับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและศูนย์บริการการศึกษา

วันนี้ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) ในฐานะกำกับดูแลหน่วยงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์) และบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและ Credit Bank จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีและผู้บริหารของสถาบันกว่า 15 คน โดยรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวโดยสรุป พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง) ได้กล่าวถึง CREDET BANK หรือคลังหน่วยกิต โดยในอนาคตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจจากสถาบันไหนก็ได้ โดยเก็บเครดิตหน่วยกิตไว้เพื่อเทียบเคียงรายวิชาของสถาบันที่ตนเองสังกัด ยังความปลาบปลื้มของผู้บริหารของสถาบันผู้มาเยือนและเป็นการติดอาวุธทางการศึกษาระหว่างสถาบันทั้งสองอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น