โลโก้หน่วยงานไทย

ตอกย้ำ“สหกิจศึกษา”เข้มแข็ง “ม.วลัยลักษณ์”กวาด 3 รางวัลระดับชาติ

วันสหกิจศึกษาไทย

ม.วลัยลักษณ์คว้า 3 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 เชื่อปรับระบบสหกิจศึกษา เป็น 8  เดือน​สถานประกอบการได้ประโยชน์​ นักศึกษามีโอกาสได้งานทำหลังเรียนจบเพิ่มขึ้น

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมทีมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เดินทางเข้ารับโล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาฯดีเด่น รางวัลโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายธันวา ทองเกลี้ยง นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และประเภทรางวัลสถานประกอบการสหกิจศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ได้แก่ เครือโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต รีสอร์ท เสนอโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด กล่าวว่า หลังจากการปรับรูปแบบสหกิจศึกษาเป็น 8 เดือน ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกหลักสูตรมีการใช้ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลักดัน CWIE Platform  และผลจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งในเรื่องการทำงาน การสร้างองค์ความรู้ การสร้างผลงานวิจัยทางวิชาการร่วมกัน 

ที่สำคัญนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรเอง มีโอกาสร่วมเรียนรู้กับบริษัทและสถานประกอบการต่างๆ มากขึ้นเช่นกัน ทำให้นักศึกษาของม.วลัยลักษณ์มีความพร้อมในการทำงาน ผู้ประกอบการเองมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตของเรา  ส่งผลต่อโอกาสการได้งานทำในสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย 

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ การปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสหกิจศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้ทุกกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลายเป็นบัณฑิตที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งการคว้า 3 รางวัลใหญ่จาก 3 ส่วน คือ สถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการดังกล่าวตอกย้ำความเข้มแข็งของระบบสหกิจศึกษาของเรา” ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าว

วันสหกิจศึกษาไทย
วันสหกิจศึกษาไทย
วันสหกิจศึกษาไทย
วันสหกิจศึกษาไทย
วันสหกิจศึกษาไทย