โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุกเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการ

 

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชะปัญญา อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิต สระโมฬี จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งอาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร. ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์นิธิมา หนูหลง และบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา เพื่อรองรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อเนื่อง (8 เดือน) ของนักศึกษา และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับ คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมหน่วยงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บ.พีรพัฒน์เข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

          จากการเจรจาดังกล่าวบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อเนื่องของนักศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการรับนักศึกษา ให้ตรงตามคุณสมบัติที่ทางบริษัทต้องการ

ภาพกิจกรรม