โลโก้หน่วยงานไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE"

โลโก้สมาคมสหกิจศึกษาไทย

          สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE”
เพื่อให้คณาจารย์ในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงาน CWIE ให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเป็น “การอบรมร่วมเรียนรู้” ที่ประกอบการด้วยการศึกษาด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ และอบรมแบบออนไลน์เสมือนจริงที่บรรยายโดยวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท และการมีจัดอบรมดังนี้

          รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565
          รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2565
          รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565
          รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2566

          โดยบุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ (เท่านั้น) ได้ที่ https://tace.sut.ac.th (รับจำนวนจำกัด) อนึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกศินี เกิดถาวร โทร. 0-4422-3049 หรือ 089-8449220

สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://www.wu.ac.th
#CoopEdWU
#Walailak_U