โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค2/2564

                 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจำนวน 24  หลักสูตรจาก  8 สำนักวิชาและ 1 วิทยาลัย ณ ห้องประชุม 19 ที่นั่ง ชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษา  โดยผู้เข้าร่วมผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoomและเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 19 ที่นั่ง กว่า 40 คน  เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านสหกิจศึกษาในภาคที่ 2/2564 ภาระงานของจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร และรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะได้วัคซีนและดำเนินการฉีดให้กับนักศึกษาได้ในราวเดือนกันยายน 2564

                 สำหรับ การจัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานสหกิจศึกษา ในครั้งนี้ ถือว่า เป็นภารกิจเร่งด่วนที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ประชุมอ.ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
ประชุมอ.ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
ประชุมอ.ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
ประชุมอ.ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา