โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4  ในวันที่ 9 กันยายน 2564

อบรมอาจารย์นิเทศมวล.รุ่น4

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4  ในวันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์  แก่อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรม  สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมทางระบบออนไลน์ได้ที่่ http://ced.wu.ac.th/seminar/coopwu/index.php  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  ทั้งนี้ อาจารย์ที่ไม่ผ่านการอบรมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาได้ และท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรมมาแล้วทางระบบฐานข้อมูลอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้ที่ https://www.uppersouthcoop.org/Instructor.aspx หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อนายเอกราช แก้วเขียว โทร. 76308 ,76310

วิธีการตั้งชื่อในการ Login เข้าสู่การอบรม คลิก!

รายละเอียดลิ้งค์อบรม
Link Zoom : https://thairen.zoom.us/j/67422365218?pwd=cW4weE1sWldOVEo1RXpIZTk2aUtBUT09
Meeting ID : 674 2236 5218
SecurityPasscode : 664528

เอกสารประกอบการบรรยาย
– การติดตามและนิเทศงานสหกิจศึกษา โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
– งานคุณภาพและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดย ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง

ประวัติวิทยากร
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง

ลิ้งค์แบบประเมิน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegK8xfjuc5bj9t0Oz-9Le1GnfB4hBXyBhhFfwHEZiJfx6Fkw/viewform