โลโก้หน่วยงานไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) วันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

อบรมอาจารย์นิเทศสมาคมสหกิจศึกษาไทย

          ศูนย์สหกิจศึกษาฯ แจ้งขอแจ้งปิดการลงทะเบียนการเข้าอบรม หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ที่จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 เนื่องจากครบกำหนดที่ได้รับจัดสรร จำนวน 31 คน และจะประกาศรายชื่อคณาจารย์ที่สมัครเข้าอบรมในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

          ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการดำเนินงานCWIE ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดจัดอบรมในลักษณะ “การอบรมร่วมเรียนรู้” ที่ผู้เข้าอบรมต้องศึกษาด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์และการอบรมแบบออนไลน์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท

         ศูนย์สหกิจศึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงาน CWIE ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำหนดให้คณาจารย์นิเทศทุกคนผ่านการอบรม ทั้งนี้การจัดอบรมในหลักสูตรข้างต้นได้้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแและนวัตกรรม

          ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงสนับสนุนงบประมาณในการสมัครเข้าอบรมแก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อนหรือ คณาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมหลักสูตรภายใน (หลักสูตร 1 วัน) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาได้ลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมออนไลน์เข้ารับการอบรมของสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjKnMHhCYG5Ip3KdkcS6JZSGouTpMi57wRPwt4xG45U-htxw/viewform ภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 และขอให้แจ้งรายชื่อมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อให้ศูนย์ สหกิจศึกษาฯ จะได้ดำเนินการประสานงานกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่งสำนักวิชาสามารถตรวจสอบรายชื่อคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้ที่  https://www.uppersouthcoop.org/Instructor.aspx