โลโก้หน่วยงานไทย

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักสูตร ” สหกิจศึกษา/ฝึกงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 “

Internship สาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักสูตร ” สหกิจศึกษา/ฝึกงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ” ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์