โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนิเทศงานสหกิจศึกษามืออาชีพ” แก่คณาจารย์นิเทศใหม่ หลักสูตร การตลาด สำนักวิชาการจัดการ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนิเทศงานสหกิจศึกษามืออาชีพ” แก่คณาจารย์นิเทศใหม่ หลักสูตร การตลาด สำนักวิชาการจัดการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรับรองสหกิจศึกษา อาคารสหกิจศึกษา โดย นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา และนายเริงศักดิ์ พันธมาศ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา และหลักการนิเทศเพื่อการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ และอาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ หลักสูตรการตลาด สำนักวิชาการจัดการ

อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา