โลโก้หน่วยงานไทย

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

ขอให้นักศึกษาตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้
1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     1.1  คู่มือวิธีการเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เอกสารแนบ
     1.2  ลิ้งการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
            ลิ้งค์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/181ujz
           QR Code Link แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)