ประกาศรายชื่อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563  เรียนวันพุธ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ดังไฟล์แนบ
หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ โทร. 0-7547-6307 หรือที่สำนักงานสหกิจศึกษาแห่งใหม่ ค่ะ