ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 2/2563 ตรวจสอบการลงทะเบียน

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 2/2563 ตรวจสอบการลงทะเบียนของตนเอง, ตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้อง และการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากมีปัญหาประการใด กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ โทร. 0-7567-3181, 0-7567-3113