การขอคะแนนความดีสำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

ประกาศ! ตามที่มหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” โดยใช้หลักค่านิยม 4 ประการ คือ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ต้องมีคะแนนความดีไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน ก่อนสำเร็จการศึกษา
ส่วนกิจการนักศึกษา จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่ต้องฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 ทราบถึงแนวทางและวิธีการขอเทียบค่าเพื่อให้นักศึกษา ในการสะสมคะแนนอีกช่องทางหนึ่งด้วย
วิธีการขอคะแนนความดี สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาขอทำกิจกรรมเพื่อช่วยหน่วยงานนอกเหนือจากภารงานที่ฝึกสหกิจ เช่น ออกบูธ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ช่วยงานตามที่หน่วยงานมอบหมาย
2. บันทึกในแบบฟอร์ม ใบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ระบุข้อมูล วันที่/เวลา สถานที่ทำกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ทำพอสังเขป และให้ผู้รับรองที่หน่วยงาน ลงนามรับรองพร้อม ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์
3. ทำกิจกรรมสะสมคะแนนจนครบตามเกณฑ์ 100 คะแนน โดยใช้หลักการเทียบค่า ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง เทียบค่าได้ 1 คะแนน
4. เข้าระบบพาสปอร์ตบันทึกคนดี https://studentpassport.wu.ac.th เพื่อขออนุมัติคะแนนความดี
5. การขอคะแนนความดี ระบุชื่อกิจกรรม “เทียบค่าคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ” และขอคะแนนรวมที่ต้องการขอ
6. สแกน/ถ่ายสำเนา แบบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบการขอคะแนนความดี
เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์ม ใบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา
https://studentpassport.wu.ac.th/upload/1.pdf
2. คู่มือ/วิธีการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
https://studentpassport.wu.ac.th/upload/2.pdf