ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯได้สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่สนใจจะปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษารหัส 61 นั้น บัดนี้ทางสำนักวิชาได้ส่งรายชื่อมาเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อดังไฟล์แนบโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานศูนย์บริการศึกษาเพื่อจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อนำผลการสอบไปประกอบการสมัคร โดยจะจัดสอบในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศภาค 3/2563 พร้อมกันด้วยขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบในวันดังกล่าวแจ้งยืนยันรายชื่อได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563โดยติดต่อคุณนวลฉวี วรรณโสภณนักศึกษาสามารถติดต่อขอสอบโดยตรงกับ ศูนย์สหกิจศึกษาได้ในวันและเวลาราชการ